تخفیف ویژه!
کد شناسه :7456

روزگاران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب روزگاران - روزگاران ایران نگاه دیگری به تاریخ این سرزمین است، از آغاز تا امروز. در این نگاه تازه، دورنمای گذشته کوتاه و گذرنده است اما سرسری و شتابکارانه نیست: رویدادها به اجمال در بیان می آید اما بیان در حد ممکن از تامل خالی نیست. فرمانروایان از یادرفته با خودکامگی ها، شکست ها و پیروزی هایشان در این نگرش در پی هم از پیش چشم عبور می کنند و در این عبور رستخیز گونه که مرور بر تاریخ است، سعی می شود تا کارهایشان تفسیر شود. خط سیر کردارهایشان دنبال گردد و نقش آن ها در تمدن و فرهنگ ایران که جز به ندرت و آن نیز غالبا به طور نا خواسته، سازنده هم نیست ارزیابی گردد و...