تخفیف ویژه!
کد شناسه :56021

مبارزه بر سر شيوه ي تفكر در جنبش طبقه ي كارگر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

در تاريخ بشري، پيش شرط هاي مادي براي تحقق يك نظم اجتماعي بودن ستم و استثمار ، براي برابري و يك زندگي صلح آميز، و براي دست يابي به مبادله ي اقتصادي و فرهنگي متضمن منافع متقابل تمامي مردمان هرگز به اين رجه از بلوغ نبوده است. دگرگوني سرمايه داري توليد به يك سيستم بين المللي توليد سلطه ي معدود انحصارهاي چند مليتي، با بين المللي سازي بحران ها و مبارزه ي طبقاتي همراه مي شود. بحران عمومي سرمايه داري هم اكنون وارد پنجمين مرحله ي خود شده يعني آن جا كه سيستم جهاني سرمايه داري دچار يك ناپايداري فاحش و يك بي ثباتي عمومي مي شود. يك اعتلاي نوين مبارزه براي سوسياليسم، فقط بر مبناي پيروزي شيوه ي تفكر پرولتاريايي بر شيوه ي تفكر خرده بورژوايي مممكن خواهد شد.