تخفیف ویژه!
کد شناسه :55932

باورهاي عاميانه مردم ايران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

باورها بنيادي‌ترين مباني جهان‌بيني انسان را در خود دارد. با تحول باورها، فرهنگ نيز گرايش و سمت‌وسوي ديگري به خود مي‌گيرد؛ بنابراين با شناخت تحولات رخ‌داده در باورهاي اقوام، به فرهنگ آن قوم مي‌توان پي برد. اين شناخت ما را به ديگر تحولات اجتماعي، اعتقادي، سياسي و فكري رهنمون خواهد كرد. اين پژوهش با توجّه به چنين ضرورتي انجام شد. يكجا كردن باورهاي مشترك قومي راه مطالعه را بر ما آسان و امكان مطالعات تطبيقي را ممكن مي‌سازد. كتاب شامل 650 مدخل و يازده هزار باور و بسامد رواج آن در مناطق مختلف ايران است. مولا كوشيده تا آنجا كه ممكن باشد بازتاب باورهاي عامّه را در شعر شاعران، امثال فارسي، سفرنامه‌ها، متون ادبي، خواب‌نامه‌ها و تمامي آثار مربوط به فرهنگ مردم جست‌وجو كند و نشان دهد. همچنين ذيل هر عنوان با دسته‌بندي و طبقه‌بندي باورها كوشيده نظمي منطقي به باورهاي هر مدخل دهد. براي نشان دادن گستر? جغرافيايي باورها و منطق? رخداد آن نام شهر يا منطقه آمده است. منابع اين كتاب شامل بيش از هزار كتاب و مقاله و پايان‌نامه است. برخي از مدخل‌هاي اين فرهنگ عبارت‌اند از: آب، آتش، آسمان، آل، آهو، آيينه، ابليس، اتاق، اجاق، ازدواج، اژدها، اسب، انار، انجير، باران، بَخْتَك، برادر، برف، برنج، بلبل، بهشت، بيني (دماغ)، پادشاه (شاه)، پارچه، پرستو، پرنده، پروانه، پري، پلنگ، پنير، پوست، پول، پيشاني، ترازو، ترياك (ترياق)، تسبيح، توت، توتون، تهمت، جارو، جبرييل، جگر جوجه‌تيغي (خارپشت) جوراب، جهنم (دوزخ) چارقد (روسري) چاقو، چانه (فك) چاه، چشمه، چلچله، چهل‌كليد (چل‌كليد)، حمام، حنا، خار، خرزهره و…