تخفیف ویژه!
کد شناسه :53389

تئاتر کردی . . . بودن یا شدن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

... آن چه که در این مجموعه آمده نگاه شخصی من است به تئاتر کردی و جشنواره ای که دوره ی دوازدهم را برای شهریور ماه 1394 ر برنامه دارد. این نگاه خالی از سلائق و اشتباهات نیست و چه بسیار موارد و مسائل که بیان نشده یا از کنار مسائلی عمده و مهم به سادگی گذشته باشم. ولی در هر حال به نوشته هایم باور دارم و آن را بخشی از علائق و تفکرات حاکم بر هنرمندان تئاتر کردی به طور عام و تئاتر سقز به طور خاص می دانم . نگاهی که باید دیگران به آن نظر کنند و میزان تئاتر را در برهه ای مشخص در این بخش از جغرافیای سیاسی و اجتماعی به نقد و تحلیل کشند. شتاب شاید واژه ای مناسب تر از سرعت برای تغییر باشد و ما را گریزی از همراهی در این سفر نیست، اگر تئاتر را بهانه ی ماندن کرده ایم ...