تخفیف ویژه!
کد شناسه :53389

تئاتر كردي . . . بودن يا شدن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

... آن چه كه در اين مجموعه آمده نگاه شخصي من است به تئاتر كردي و جشنواره اي كه دوره ي دوازدهم را براي شهريور ماه 1394 ر برنامه دارد. اين نگاه خالي از سلائق و اشتباهات نيست و چه بسيار موارد و مسائل كه بيان نشده يا از كنار مسائلي عمده و مهم به سادگي گذشته باشم. ولي در هر حال به نوشته هايم باور دارم و آن را بخشي از علائق و تفكرات حاكم بر هنرمندان تئاتر كردي به طور عام و تئاتر سقز به طور خاص مي دانم . نگاهي كه بايد ديگران به آن نظر كنند و ميزان تئاتر را در برهه اي مشخص در اين بخش از جغرافياي سياسي و اجتماعي به نقد و تحليل كشند. شتاب شايد واژه اي مناسب تر از سرعت براي تغيير باشد و ما را گريزي از همراهي در اين سفر نيست، اگر تئاتر را بهانه ي ماندن كرده ايم ...