تخفیف ویژه!
کد شناسه :53383

اسطوره ها و زندگي ما

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

مري ميجلي، فيلسوف اخلاق و استاد فلسفه، در اسطوره ها و زندگي ما به نقش اساسي نمادها در متن زندگي امروز انسان و به ويژه نقش نمادها در علم جديد و جهان بيني برآمده از آن مي پردازد. ر اين ميان واژه «اسطوره» شايد قدري گمراه كننده باشد. از نظر ميجلي ، اسطوره داستاني است كه ر آن ، نمادهاي بسياري وجود دارد. تاكيد ميجلي بر اين نكته است كه ما انسان ها گونه خاصي از موجودات هستيم كه مسائل را اساسا در قالب نمادها درك كنيم.«اسطوره هاي زندگي ما» مفاهيمي متافيزيكي هستند كه پيدا و پنهان وارد تصوير علمي ما از جهان مي شوند و به مرور بخشي از علم تجربي به اصطلاح دقيق و آزمون پذير را تشكيل مي دهند: مفاهيمي همچون ژن هاي خودخواه، ماده باوريي كه ذهن را به ماده فرو مي كاهد، و همين طور نگاه ملهم از حوزه هوش مصنوعي كه انسان را ماشيني باهوش و مجهز به نرم افزاري پيشرفته مي بيند. ميجلي نه علم را يكسره نفي مي كند و نه همچون قدرت الهي مي پرستد. او به ما يادآوري مي كند كه تخيل ما در قالب نمادها چه نقش مهمي در تمام ديدگاه هايمان درباره جهان و انسان و جايگاه انسان در جهان دارد.