تخفیف ویژه!
کد شناسه :53292

شریعتی و تفکر آینده ما

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

این کتاب همان گونه که عنوانش، شریعتی و آینده تفکر ما، نشان می دهد درصدد است تا جامعه کنونی مان و نسل های جدید آن را،که در پرتو تجربیات تاریخی چند دهه بعد از انقلاب ایران در افق تاریخی و معنایی جدیدی می اندیشند به تاملی دوباره در خصوص آرا و اندیشه های شریعتی و نسبتش با آینده تفکر، زندگی، جامعه و تاریخ ما دعوت نماید، دعوتی که بی تردید با سوءفهم ها، خطرات، آسیب ها و چالش های بسیار سترگ و سهمگینی همراه بوده و خواهد بود.