تخفیف ویژه!
کد شناسه :53233

کیفیت زندگی شهری

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

نگارنده در این کتاب می کوشد با نشان دادن شاخص های نختلف کمی و کیفی کیفیت زندگی و بررسی آسیب شناختی وضعیت ایران از این منظر و ارائه سیاست گذاری های لازم در راستای آن به روشن شدن نظری و راهکارهای عملی بهبود این مولفه در برنامه ریزی شهری یاری رساند