تخفیف ویژه!
کد شناسه :53233

كيفيت زندگي شهري

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

نگارنده در اين كتاب مي كوشد با نشان دادن شاخص هاي نختلف كمي و كيفي كيفيت زندگي و بررسي آسيب شناختي وضعيت ايران از اين منظر و ارائه سياست گذاري هاي لازم در راستاي آن به روشن شدن نظري و راهكارهاي عملي بهبود اين مولفه در برنامه ريزي شهري ياري رساند