حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :51476

نخستین رویارویی های اندیشه کران ایران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

وضیحات کتاب نخستین رویارویی های اندیشه کران ایران - در اثر حاضر می خواهیم ببینیم که جهان اسلام در آن روزگار، که دو رویه تمدن بورژوازی غرب اوج خویش را آغاز می کرد، چگونه و با چه ویژگی هایی با آن دو پدیده رویاروی شد.
خواست ما در این پژوهش آن است که نخست به شیوه ای بسیار کوتاه نشان دهیم که فرمانروایان و دستگاه های حاکم بر سرزمین های اسلامی چگونه با دانش و کارشناسی نوین از یک سو و با استعمار غرب از سوی دیگر رویاروی شدند و سپس به سخنی درازتر پیرامون شیوه برخورد اندیشه گران و اصلاحگران با دو رویه تمدن بورژوازی غرب بپردازیم. چون دامنه سخن در این زمینه بسیار گسترده است، ما برآن شدیم که نخست، نخستین برخوردهای ایرانیان، به ویژه اندیشه گران، با آن دو پدیده را مورد پژوهش قرار دهیم  و سپس درپژوهشی جداگانه، که در حقیقت جلد دوم همین کتاب به شمار خواهد آمد، ویژگی های رویارویی اندیشه گران دیگر سرزمین های اسلامی را بررسی می کنیم و...
( فروشگاه اینترنتی آثار بوک )
چکیده کتاب نخستین رویارویی های اندیشه کران ایران : این کتاب، ضمن بررسی نحوه برخورد دستگاه های حاکم بر ایران با دانش و کارشناسی نوین و نیز با استعمار غرب، برخورد اندیشه گران ایرانی با دو رویه تمدن بورژوازی غرب را ارزیابی می کند.