تخفیف ویژه!
کد شناسه :45655

متفکران بزرگ جامعه شناسی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب متفکران بزرگ جامعه شناسی : آشنایی با بیست و یک تن از مهم ترین و پرنفوذترین جامعه شناسانی که نقشی موثر در تکامل این علم داشته اند، از زبان نویسندگانی که خود از چهره های برجسته ی این رشته در زمان ما شمره می شوند. چارچوب بررسی ئدر مورد همه ی شخصیت های مطرح شده یکی است ودر هر بخش ابتدا انگیزه های و عوامل موثر در فکر و کار متفکران مورد بحث بررسی شده و...