تخفیف ویژه!
کد شناسه :50009

آرمان شهر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب آرمان شهر : آرمان شهر مفاهيمي نظير مكان، هويت و سياست در انديشه اجتماعي معاصر را كه مبناي نظريه هاي مولف است، دربردارد. اين نظريه ها، چارچوب نظري جديدي را ارائه مي دهد تا به تفسير روابط، هويت، فضا و مكان و ساختار اقتصادي و سياسي در قلمرو مطالعات شهري و زندگي شهر بپردازد. از اين رويكرد مي توان سامان يافتن شهر در فضاهاي چندگانه و هويت هاي مركب و آميخته و نيز مرزهاي انعطاف پذير را بررسي كرد و...