تخفیف ویژه!
کد شناسه :47729

داستان هاي خيالي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

بر سر نام گذاري فارسي يكي از اين نو داستانها، اختلاف نظر است و آن را داستان علمي ، علم يتخيلي ، خيال علمي ، تخيل علمي ، حت يبا اصلاح غربيش ساينس فيكشن مي نامند؛ آنچه در تاول بيشتر به كار مي رود، نادرست ترين آنها ، يعني عنوان علمي تخيلي است . كتاب حاضر صرفا جنبه تخصصي ندارد، داستانهايي كه به عنوان نمونه داده شده، جنبه اي همگاني به آن داده است و جنگي از داستانهاي علمي خيالي و خيال و هم ناب است كه تنوع و گيرايي آن ها را به هر خواننده اي لذت خواندن را ميدهد.