تخفیف ویژه!
کد شناسه :45463

مدیر مدرسه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب مدیر مدرسه : بخشی از کتاب- از در که وارد شدم، سیگارم دستم بود و زورم آمد سلام کنم. همین طوری دنگم گرفته بود قد باشم. رییس فرهنگ که اجازه ی نشستن داد، نگاهش لحظه ای روی دستم مکث کرد و بعد چیزی را که می نوشت، تمام کرد و می خواست متوجه من بشود که رونویس حکم را روی میزش گذاشته بودم و...