حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :42749

از یقین تا تردید

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

در همان زمان که علم قرن بیستمی به پیشرفت هایی بی سابقه دست می یافت ، دامنه ی آگاهی ما از محدودیت های خود دانش علمی را نیز می گسترد. دیوید پیت ، به مدد استعاره هایی موجز و روشن، فلسفه ی علم را از قرن نوزدهم تا بیستم دنبال می کند و نشان می دهد که ایمان ادوار پیشین به اعتبار و پایانی پژوهش های علمی - و این باور که پیش بینی هر چیز و همه چیز (از ذرات ریز اتمی گرفته تا مردم) به لحاظ نظری ممکن است - چطور در قرن بیستم به چشم به هم زدنی به لرزه افتاد. پیت به ویژه بر این تاکید می کند که نظریه ی نسبیت، مکانیک کوانتومی ، و نظریه ی آشوب چه گونه جهان بینی ما را دستخوش تحولاتی بنیادین قرار دادند. او این تغییرات را در زبان، هنر، فلسفه، جامعه، اقتصاد و سیاست نیز پی می گیرد تا بینشی متناسب با دنیای امروزمان به دست دهد. از یقین تا تردید کتابی ست خوش خوان که برای مخاطب عام نیز جذابیت دارد و بیش از آن که در پی پاسخ برآید پرسش می انگیزد ...