تخفیف ویژه!
کد شناسه :1663

اسباب خوشبختي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

اين كتاب مجموعه است از چهار داستان كوتاهاريكامانوئل اشميت به انتخاب شهلا حائري. در اين داستان ها اريك امانوئل اشميت بار دديگر باظرافت خاص خود به جست و جو در درون شخصيت ها وروابط انسانها مي پردازد. گاهي از خوشبختي متزلزل يك زن مي گويد، زماني از غفلت يك پدر ، گاهي ازنيروي خاطرات و همواره از مرز ميان واقعيت و تخيل و حقيقت و دروغ .