تخفیف ویژه!
کد شناسه :3303

بهترین بچه عالم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

بچه توی ننو کنار تخت خواب بود. باشلق و لباس سرهم سفیدی داشت. ننو را تازه رنگ زده بودند. دور آن روبان آبی خیلی کم رنگی بسته بودندو توی ننو تشکچه ی آبی بود. سه خواهر کوچک و مادر که تازه ازرختخواب بلندشده بود و هنوز حالش به جا نبود، همراه با مادربزرگ دور بچه را گرفتند و او را تماشا می کردند که خیره نگاه می کردو گاهی مشت خود را به دهان می برد. نمی خندیدو لبخند هم نمی زد اما گاه و بی گاه پلک می زد و هر وقت یکی از دخترها چانه ی او را بازی می داد، زبانش رابیرون می آورد و پس می کشید.