تخفیف ویژه!
کد شناسه :23219

عناصر بنيادين در نظريه هاي روايت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب حاضر در پي آن نيست كه مسائل مطرح در عرصه? روايت‌پژوهي را از منظر همه? رويكردهاي ممكن بررسي كند، بلكه تنها از ديدگاهي مشخص و محدود به اين مسائل خواهد نگريست. اما ديدگاه مورد نظر، كه اميدوارم هم به كار نويسنده بيايد و هم نيازهاي منتقد داستان را پاسخ گويد، خود آميزه‌اي است از آراي صاحب‌نظراني كه در شاخه‌هاي نسبتاً ناهمگوني از روايت‌پژوهي، و نيز در رشته‌هايي كم‌وبيش مرتبط با روايت‌پژوهي به مطالعه پرداخته‌اند. ازاين‌رو، در كنار معرفي الگويي خاص براي تشخيص ويژگي‌هاي بنيادين روايت و مقايسه? انواع بازنمودهاي روايي در رسانه‌هاي مختلف، به معرفي فشرده? مهم‌ترين نظريه‌هاي روايت نيز خواهم پرداخت. بنابراين، كتاب حاضر، هم خواننده را به يافتن جزئيات بيش‌تر درباره? سنت‌هاي روايت‌پژوهي وامي‌دارد، و هم پايگاه مناسبي را براي ارزيابي اين سنت‌ها در اختيار مي‌گذارد. يكي ديگر از اهداف عمده? اين كتاب، بالا بردن توانايي و انگيزه? خوانندگان براي به‌كارگيري مباحث حاضر و پيش‌برد روايت‌پژوهي در جهت افزايش تعامل ميان بسياري از حوزه‌هاي مرتبط با داستان بوده است؛ حوزه‌هايي كه از علوم انساني و اجتماعي، تا پزشكي باليني، روزنامه‌نگاري، روايت‌درماني و هنر دامن گسترده‌اند.