تخفیف ویژه!
کد شناسه :28102

خاستگاه آگاهي در فروپاشي ذهن دوجايگاهي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب خاستگاه آگاهي در فروپاشي ذهن دوجايگاهي : گچه مسئله ي آگاهي، پيدايش و كاركرد و ماهيت آن در انسان از زواياي بيار متعدد علمي، فلسفي و اجتماعي ... مورد بحث بودهاست، با اين همه مي توان گفت كه از نظر علمي ما هنوز در ابتداي راه هستيم و باور داريم كه بايد با ديدي باز به همه ي ديدگاه ها و نظريه ها، به همه ي رويكردها و رهيافت ها درباره ي آگاهي توجه كنيم و...