تخفیف ویژه!
کد شناسه :2230

بازگشت امر سیاسی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

ناتوانی اندیشه لیبرال از فهم سرشت امر سیاسی، ناتوانی اغلب نظریه پردازان سیاسی در وضعیت جاری را توضیح می دهد. اندیشه ی محوری کتاب حاضر، بازاندیشی امر سیاسی و ویژگی حذف ناشدنی قدرت و آشتی ناپذیری است. تلاش کرده ام از برآیند چنین تاملی برای نقد گفتمان عقلانیت باور و فردگرایی لیبرال، همچنین باز صورت بندی پروژه ی چپ حسب «دموکراسی رادیکال و بسگانه»استفاده کنم.