تخفیف ویژه!
کد شناسه :94059

آن مرد دروغ مي گفت اينجابلدرچين نيست

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب آن مرد دروغ مي گفت اينجابلدرچين نيست - بخشي از كتاب: پرستار: بخواب آيمان! روياهاي قشنگ منتظر توان. آيمان: من مي خوام بخوابم و به بهشت برم. پرستار: چشماتو ببند. شايد هم رفتي. از كجا معلوم! آيمان: (پلك هايش را مي بندد) بهشت هم مثل اينجاس؟ اونجا هم بايد قرص بخورم؟ پرستار: نه! فرق مي كنه تو بهشت مريضي نيس. آيمان: اما من فكر مي كنم هس. اگه..... اون جا..... مريضي.....نبود شما..... شبا..... منو..... از خواب اونجا جدا نمي كردين و بهم قرص نمي دادين! و…