تخفیف ویژه!
کد شناسه :93724

مديريت راهبردي در سازمان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب مديريت راهبردي در سازمان - با توجه به تغييرات محيطي كه در حال حاضر شتاب زيادي به خود گرفته است و پيچيده شدن تصميمات سازماني ، لزوم به كارگيري برنامه ريزي راهبردي براي مواجهه با اين گونه مسائل بسيار ضروري است. مديريت راهبردي با تكيه بر ذهنيتي پويا، آينده نگر، جامع نگر و اقتضايي راه حل بسياري از مسائل سازمان هاي امروزي است. يكي از مهم ترين ابزارهايي كه سازمان ها براي حصول موفقيت در آينده مي توانند از آن بهره گيرند، مديريت راهبردي خواهد بود. از طرفي نياز به شناخت و درك متقابل به منظور تسريع در دستيابي به مقاصد و اهداف، امروزه در سازمان ها و ادارات به عنوان يك اصل اساسي در مديريت پذيرفته شده است. اين ارتباط كه روابط عمومي نام دارد از مهم ترين عوامل موثر در سازمان مي باشد و...