تخفیف ویژه!
کد شناسه :93459

مروري تاريخي برروابط بختياري ها وحكومت درعصرقاجار

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب مروري تاريخي برروابط بختياري ها وحكومت درعصرقاجار -بخشي از متن: تنوع جزء جدايي ناپذير و از مشخصه هاي جهان مدرن است. در جهان کنوني زماني تنوع فرهنگي و وجود هويت هاي قومي متکثر تبديل به مسئله مي گردد که بدانيم هم از طرف بعضي حکومت ها و هم بخش هايي از جامعه جهاني به هويت هاي قومي به عنوان يک مسئله منفي و نامطلوب نگريسته مي شود که مي بايست کنترل، جذب و همگون گردند و برخي از جوامع نيز نسبت به برخورد با هويت هاي قومي در يک سر در گمي به سر مي برند. همين نگرش مي تواند به بروز تعارض ميان مرکز و پيرامون و دامن زدن به احساس تبعيض در ميان اين اقوام بيانجامد. در حالي که برخورد مناسب و در خور با اين تنوع فرهنگي و قوميتي و پاس داشتن احترام به آن مي بايست به جاي ستيز و مبارزه با آن در دستور کار دولت هاي مدرن قرار گيرد. از اين رو، يونسکو از سال ???? يک طرح فرا رشته اي تحت عنوان «به سوي فرهنگ صلح» را در دستور کار برنامه هاي خود قرار داد. فرهنگ صلح مجموعه اي از ارزش ها، نگرش ها، رفتارها و روش هاي زندگي است که نافي خشونت بوده و از منازعات پيش گيري مي کند. به اين ترتيب که تلاش مي کند ريشه هاي درگيري را شناسايي و از طريق گفتمان و مذاکره بين افراد، گروه ها و ملت ها آن ها را حل کند و...