تخفیف ویژه!
کد شناسه :91678

اقتصاد رفتاري

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب اقتصاد رفتاري -اثر حاضر رشته ي اقتصاد رفتاري بسياري از عوامل جزئي و همچنين نه چندان جزئي را كه به انتخاب هاي مالي و خريد كمك مي كنند، بررسي مي كند. اين كتاب راهنما توضيح مي دهد كه چگونه عوامل روان شناختي و اجتماعي نظير الگوهاي غريزي، فشار اجتماعي و قالب بندي ذهني مي توانند به شدت بر تصميم گيري روزمره و انتخاب هاي مالي ما اثر بگذارند. اين كتاب بر اساس مثال هاي روان شناسي و جامعه شناسي و مبتني بر دنياي واقعي، بينشي ارائه مي دهد كه به سرمايه گذاران در پيشگيري از ارتكاب اشتباهات تكانشي، به شركت ها در درك سازكارهاي نهفته در انتخاب هاي فردي و به دولت ها و شركت هاي غير انتفاعي در تصميمات عمومي كمك كند و...