تخفیف ویژه!
کد شناسه :91277

چشم اندازهاي اجتماعي ذهن:گامي به سوي جامعه شناسي شناختي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب چشم اندازهاي اجتماعي ذهن:گامي به سوي جامعه شناسي شناختي - شناخت اجتماعي چگونه شكل مي گيرد؟ چگونه قواي شناختي ما، توجه، مقوله بندي، حافظه و معنا سازي كه به ظاهر هستارهايي فردي اند، در فرهنگي كه در آن زندگي مي كنيم برساخته مي شوند؟ پيش فرض اين كتاب آن است كه شناخت اساسا امري اجتماعي است و شناخت ما از جهان اطراف تحت تاثير جامعه فكري است كه به آن تعلق داريم. بنابراين در جهان پديدارها و رفتارها واقعيت هستاري عيني يا ذهني نيست، بلكه محصول ميان ذهنيت هاست و...