تخفیف ویژه!
کد شناسه :91220

مجمل التواريخ و القصص

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب مجمل التواريخ و القصص - اين كتاب تاريخ عمومي جهان است از آفرينش جهان تا سال 520 با تاكيد بيشتر بر تاريخ ايران كه در بيست و پنج باب تنظيم شده است و دو باب آن به جغرافيا اختصاص دارد. مجمل التواريخ را نخستين بار مرحوم استاد محمد تقي بهار (ملك الشعراء) بر اساس تنها دستنويسي كه در آن وقت از اين كتاب شناخته شده بود به سال 1318 تصحيح و منتشر كرد. عكس نسخه در دسترس بهار چنان كه ايشان در مقدمه چاپ خود يادآور شده اند كيفيتي مناسب نداشته و صفحاتي از اصل كتاب بر اثر آب ديدگي خوانا نبوده و تصرف هاي مصححي نادان هم بر اشكال و فساد عبارات و كلمات افزوده بود و...