تخفیف ویژه!
کد شناسه :90578

نظريه هاي توسعه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب نظريه هاي توسعه - توسعه يكي از فراگيرترين موضوعات جوامع بشري در راستاي ارتقاي كيفيت زندگي و رفاه و انسان ها، خصوصا در ميان كشورهاي در حال توسعه است. اين كتاب برآن است تا نشان دهد؛ در قرن حاضر الگوهاي غربي توسعه نتوانسته به وعده اصلي خود ( كاهش فقر، بيكاري، بهبود و آموزش و بهداشت، تغيير ساختار حقوقي و جنسيتي، دستيابي به آزادي ها و...) پاسخ بدهد و در بسياري موارد باعث تشديد شكاف در باورها و اهداف خويش شده است. از اين منظر، واقعيت توسعه به عنوان يك امر اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و زيست محيطي در معرض چالش قرار گرفته است و...