تخفیف ویژه!
کد شناسه :89874

جيغ خاموش صدا درآثار هيچكاك

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب جيغ خاموش صدا درآثار هيچكاك - هيچكاك يكي از پيشگامان برجسته تجربه با تكنيك هاي مختلف صدا است. اين كتاب بر اين پيش فرض استوار است كه سبك شنيداري هيچكاك با سليقه و علايق بصري و مضموني او ارتباط تنگانگ و غير قابل تفكيكي دارد. در اين اثر به دستاوردهاي تكنيكي نه به عنوان اجراي درخشان قطعه اي مجزا و منفك، بلكه به مثابه عنصري تنيده در معناي كلي فيلم پرداخت شده است. به همين دليل بخش اعظم اين كتاب به درون مايه هاي شنيداري آثار كارگرداني اختصاص يافته است كه در آن ها در فرياد مي توان چيزي اميد بخش يافت و در خنده و آواز كودكان، چيزي مهيب و هولناك و...