تخفیف ویژه!
کد شناسه :89613

معشوقه ي ماه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب معشوقه ي ماه - بخشي از كتاب: با تنه اي كه به پهلوم خورد عصباني شدم و برگشتم. آماده شدم كه همه ي حرص و خستگيم رو سر اون بخت برگشته خالي كنم. با ديدن پسر بچه اي كه بازي كنان مي دويد و كاملا مشخص بود حواسش جمع اطرافش نيست دست هايي كه مشتشون كرده بودم رو باز كردم. غر غركنان كليد رو توي قفل انداختم نفس عميقي كشيدم پام رو روي اولين پله گذاشتم مثل هميشه كه از بيرون مي اومدم، يك دور حياط رو از نظر گذروندم مامان كنار حوض نشسته بود و با دستان لرزان و چروكيده از سرماي استخوان سوز زمستان، لباس هاي چرك رو توي تشت پلاستيكي مي شست. لبخند كمرنگي زدم لبخندي كه نقابي از خونسردي و معنايي از درد داشت. فقط براي دل درد كشيده ي اين زن و...