تخفیف ویژه!
کد شناسه :89508

ساحران باروت1-پيمان خون

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ساحران باروت1-پيمان خون - كودتاي «ارتشتار تاماس» عليه پادشاه، كشور را به آشوب مي كشد. از طرفي اشرافيان را به تيغ گيوتين مي سپرد و نان را بر سفره ي فقرا مي آورد و از طرف ديگر، نه ديار را درگير جنگ و نبردهاي داخلي مي كند. حالا كه جنگ از درون و بيرون ، اين سرزمين را به خود مي خواند. بي شك زود باوران حرف هايي درباره ي نشانه هاي مرگ و نابودي خواهند زد. به ويژه كه پاي ايزدان هم در ميان باشد، ايزداني كه بر پايه ي افسانه هايي قديمي، دوباره برخاسته اند تا برزمين حكومت كنند در دنياي مدرن هيچ انسان آگاهي چنين ماجراهايي را باور نمي كند، اما اين بار ناباوري شايد اشتباهي بزرگ باشد و ...