تخفیف ویژه!
کد شناسه :73240

جستارهايي درباره ي توماس مان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب جستارهايي درباره ي توماس مان : اين بررسي‌ها گرچه گرد‌هم آورده شده‌اند تا كتاب كوچكي را فراهم آورند، ادعا نمي‌كنند كه تصوير عمومي جامعي از سير تحوّل فكري و هنري توماس‌مان به‌دست مي‌دهند. مقصود از همه‌ي اين بررسي‌ها البته افكندن پرتو بر مسايل اساسي كار و بار اوست. بررسي نخست، به افتخار هفتاد سالگي او، نگرش ديالكتيكي هم‌تافته‌ي توماس‌مان را به طبقه‌ي متوسط روشن مي?سازد، نگرشي كه به عقيده من انگيزه‌ي اصلي اجتماعي و از اين رو محرّك اصلي سراسر دوره‌ي كاري اوست. بررسي دوم به موضع او در قبال فرهنگ و هنر طبقه‌ي متوسط در رمان فاوست او مي‌پردازد و نيز پرتوي كه اين رمان بر سراسر تحوّل او مي‌افكند. بررسي سوم مي‌كوشد سبك‌مان، پيوستگي و انسجام اين سبك و نيز فاصله و اختلاف آن را گرايش‌ها و روندهاي معاصرش با ديدگاه تامّ او پيوند دهد و...