تخفیف ویژه!
کد شناسه :72844

گفتارهايي در روش شناسي علم اقتصاد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب گفتارهايي در روش شناسي علم اقتصاد : تفكر پوزيتيويستي ساده‌لوحان? اگوست كُنت در سد? نوزدهم ميلادي تأثير چنداني روي روش‌شناسي اقتصاددانان كلاسيك نگذاشت. اما توسع? اين تفكر در شكل‌هاي مختلف در دهه‌هاي پاياني اين سده و نيز نخستين دهه‌هاي سد? بيستم، اندك‌اندك تحليل‌ها و رويكردهاي برخي جريان‌هاي اقتصادي نئوكلاسيك را تحت تأثير قرار داد. شگفت اينكه اوج نفوذ انديشه‌هاي پوزيتيويستي در انديش? اقتصادي مدرن درست در زماني روي داد كه پوزيتيويسم اولي? طرفدار اثباتِ صحتِ تجربي در علوم طبيعي رو به زوال نهاده بود و جاي خود را به نوعي رويكرد «فرضيه‌اي استنتاجي» مي‌داد. در نيم? دوم سد? بيستم ميلادي تقريباً كل جريان اصلي اقتصاد در محافل دانشگاهي به شدت تحت سيطر? نوعي رويكرد پوزيتيويستي درآمد كه خود در حوز? علوم فيزيكي و طبيعي عملاً منسوخ شده بود. نمايندگان برجست? اين جريان اصلي، ذوق‌زده خواهان به‌كار گرفتن رويكرد علمي فيزيكدانان و نزديك‌كردن روش علم اقتصاد به علم فيزيك شدند غافل از اينكه ماهيت مفاهيم علم اقتصاد متفاوت از علم فيزيك است، مضافاً اينكه برخي از اين اقتصاددانان شناخت درستي از آنچه واقعاً فيزيك‌دانان انجام مي‌دادند نداشتند. تفكر پوزيتيويستي ساده‌لوحان? اگوست كُنت در سد? نوزدهم ميلادي تأثير چنداني روي روش‌شناسي اقتصاددانان كلاسيك نگذاشت. اما توسع? اين تفكر در شكل‌هاي مختلف در دهه‌هاي پاياني اين سده و نيز نخستين دهه‌هاي سد? بيستم، اندك‌اندك تحليل‌ها و رويكردهاي برخي جريان‌هاي اقتصادي نئوكلاسيك را تحت تأثير قرار داد. شگفت اينكه اوج نفوذ انديشه‌هاي پوزيتيويستي در انديش? اقتصادي مدرن درست در زماني روي داد كه پوزيتيويسم اولي? طرفدار اثباتِ صحتِ تجربي در علوم طبيعي رو به زوال نهاده بود و جاي خود را به نوعي رويكرد «فرضيه‌اي استنتاجي» مي‌داد. در نيم? دوم سد? بيستم ميلادي تقريباً كل جريان اصلي اقتصاد در محافل دانشگاهي به شدت تحت سيطر? نوعي رويكرد پوزيتيويستي درآمد كه خود در حوز? علوم فيزيكي و طبيعي عملاً منسوخ شده بود. نمايندگان برجست? اين جريان اصلي، ذوق‌زده خواهان به‌كار گرفتن رويكرد علمي فيزيكدانان و نزديك‌كردن روش علم اقتصاد به علم فيزيك شدند غافل از اينكه ماهيت مفاهيم علم اقتصاد متفاوت از علم فيزيك است، مضافاً اينكه برخي از اين اقتصاددانان شناخت درستي از آنچه واقعاً فيزيك‌دانان انجام مي‌دادند نداشتند. در گفتار نخست، روش‌شناسي پوزيتيويستي و ويژگي‌ها و تحولات آن در طول زمان اجمالاً بررسي مي‌شود و...