تخفیف ویژه!
کد شناسه :54777

در باب زبان و زبان شناسي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

توضيحات كتاب در باب زبان و زبان شناسي  - اين كتاب براي كساني مفيد است كه درباره زبان ها يا درباره ماهيت زبان سوالاتي در ذهن دارند يعني براي همه ما.
با اين حال، متني خشك و مدرسي نيست كه تنها به كار متخصصان بيايد. هر چند گفتارهاي كتاب در باب زبان و زبان شناسي را متخصصان سرشناس زبان شناسي نوشته اند، كتابي است خوش خوان و راحت فهم در بررسي مسائل اساسي زبان و نيز مجموعه اي از ابزارهاي  زبان شناختي براي كتاب خوانان.
براي فهم موضوعات آن جز علاقه به موضوع زبان به چيز ديگر نياز نيست.
منظور از تاليف اثر حاضر، تشويق علاقه مندان به بررسي زبان و نيز افزودن به آگاهي خوانندگان در زمينه ماهيت و گوناگوني زبان هاي جهان است؛ به همين دليل مورد علاقه خاص ما در انجمن آمريكايي آموزش زبان هاي خارجي است و...
( فروشگاه اينترنتي آثار بوك )
چكيده كتاب در باب زبان و زبان شناسي  : اين كتاب، حاوي پاسخ هايي موثق به پربسامدترين سوال ها درباره زبان بوده كه با هدف آگاهي بخشي و با زباني  زنده و همه فهم بيان شده است.